Naar een nieuwe landbouw, kansen voor de Achterhoek?

Wat is kringlooplandbouw?

De laatste tijd lees en hoor ik steeds vaker over kringlooplandbouw. Nu ben ik geen agrariër, dus veel kennis over dit onderwerp heb ik niet. Reden om eens een paar stukken over dit thema te gaan lezen. Mijn zoektocht begin ik op Wikipedia. Hier staat over kringlooplandbouw het volgende geschreven: Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij de kringloop van stoffen gesloten is. Dit houdt in dat alle stoffen die door de landbouw uit een gebied verdwijnen ook weer teruggebracht worden in het gebied. De hoeveelheid stoffen die een gebied verlaten, zoals nitraten moeten dus ook weer in het gebied terechtkomen. Er wordt op een zo efficiënt mogelijke manier gebruikgemaakt van de beschikbare hulpbronnen en de agrariër probeert de uitstroom en instroom van deze hulpbronnen gelijk te houden.[1] Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat kringlooplandbouw zorgt voor een lagere concentratie nitraten in het grondwater doordat de uitstroom van stikstof verminderd wordt op het perceel waar de landbouw wordt toegepast. (Bron: Wikipedia). Volgens de deskundigen heeft het wel grote gevolgen voor de boeren: zo is er door de kringlooplandbouw geen plaats meer voor varkens in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de agrarisch ondernemer en zijn bedrijf.

De Rabobank, de grote financier van de agrarische sector, schrijft het volgende:

Kringlooplandbouw biedt de mogelijkheid om de akkerbouw klaar te maken voor de toekomst. En toekomstbestendig te houden! In kringlooplandbouw worden naast het hoofdgewas ook andere activiteiten verder ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan natuurbeheer, duurzame energie en waterbuffering. Binnen kringlooplandbouw ligt de focus op een akkerbouw waarin efficiënt met grondstoffen wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door eindige grondstoffen optimaal te benutten en te zorgen voor minimale uitstoot van schadelijke stoffen voor de omgeving.

Vier voorwaarden voor kringlooplandbouw:

Kwaliteit van de bodem verhogenGebruik van eindige grondstoffen beperkenEmissie van schadelijke stoffen minimaliserenBiodiversiteit verhogen

Om kringlooplandbouw op het akkerbouwbedrijf toe te passen, is het belangrijk dat akkerbouwers investeren in kennis over andere verdienmodellen voor hun bedrijf. Denk aan precisielandbouw, bodemleven en gewasbescherming (beheersen van plagen in plaats van elimineren). Ook is samenwerking essentieel. Ketenpartijen ondersteunen akkerbouwers om kringlooplandbouw van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door ruimte voor innovatie te bieden, door kosten en baten inzichtelijk te maken en door langdurige samenwerking aan te gaan met akkerbouwers.

Geschiedenis.

Kringlooplandbouw is niet iets nieuws. Ruim 4000 jaar geleden werd het al in China toegepast. Justus von Liebig wees in een publicatie uit 1861 al op de negatieve gevolgen van teveel kunstmest gebruik op het bodemleven. Hij was voorstander van minderen van kunstmest gebruik.

Milieu effecten.

Het effect is voorlopig alleen merkbaar in de directe omgeving waar deze vorm van landbouw wordt toegepast. Een probleem is dat er zeer veel verschillende regelingen zijn die bijvoorbeeld het uitrijden van mest op de akkers reguleert of zelfs niet toestaat. Minister Carola Schouten denkt erover om de mestwetgeving aan te passen. Wil de kringlooplandbouw kans van slagen hebben, dan is een voorwaarde dat de ondernemers een eerlijke en goede prijs voor hun producten krijgen.

De kringlooplandbouw zal volgens mij kleinschaliger zijn dan nu het geval is. Meer aandacht voor de gewassen, de omgeving, het milieu in het algemeen. Maar ook meer kansen door diversificatie van het bedrijf: van landbouwer naar omgevingsmanager, natuurbehoud en natuur ontwikkeling zijn belangrijke zaken die erbij horen. Hierdoor krijgen de producten een “verhaal” en dat verhaal is makkelijker te vermarkten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *